Voetweg 82 te Oudegem – gaat Kimco voor uitbreiding?

Een terugkerende discussie in de Dendermondse politiek betreft de “voetweg 82″ aan de Lindestraat in Appels. Naast het bedrijf KIMCO (wortelen en ajuin van De Kimpe-Cool) loopt er nog een kleine voetweg, die naar de Berkestraat leidt. Reeds in 2007 en 2008 kreeg KIMCO de toelating om de waterloop of beek te verleggen. Er was ook wat discussie over de juiste ligging van die voetweg 82. Tegen de huidige aanvraag werden er in het openbaar onderzoek 3 bezwaren ingediend. Het eerste was zeer eenvoudig, het ging om een bezwaar zonder argumenten. Het tweede bezwaar was wat omvangrijker: de Wijzerbeek werd verlegd zonder toelating, een perceel grond werd onrechtmatig toegevoegd aan de bedrijfsterreinen, het rooilijnplan bevatte onvolledige en misleidende gegevens, een groenbuffer moest aangelegd worden maar dat gebeurde niet, enz. Ook het derde bezwaar was zeer concreet met o.a. de aanvraag gebeurt door Kimco Invest wat geen para-agrarisch bedrijf is, er zijn 3 niet-vergunde overwelvingen, de breedte van het fietspad is amper 1 meter en niet de minimaal voorziene 1,75m., de overbruggingen zitten bijna vol met slijk,…

Niels Tas (sp.a) stelde, dat veel van de werken, die tot nu toe uitgevoerd werden, niet beantwoordden aan de in de vergunning gestelde eisen. “Er werden beperkingen opgelegd en die werden niet gerespecteerd”, verklaarde Tas. “De Stad moet absoluut grenzen stellen. De drie overwelvingen van de waterloop zijn 6 meter breed en dat is zeker niet om er alleen maar met de fiets over te rijden.” Schepen Len Dierick (CD&V) vond dat door Tas alles op een hoopje werd gegooid: “Dit dossier gaat enkel over de voetweg 82 en niet over de uitbreiding van het bedrijf. We zullen alles op het gepaste moment wel bekijken.” Deze sussende taal werd door de sp.a-fractie echter niet als voldoende beschouwd, noch aanvaard. Ze wilde absoluut een bijkomend artikel aan het advies toevoegen. Dat werd echter weggestemd. Niels Tas bleef echter herhalen, dat zij waakzaam zullen zijn en de verdere uitbreiding van het bedrijf naar de open ruimte achter het bedrijf op de Lindekouter absoluut willen vermijden. “Tot hier en niet verder moet een duidelijke boodschap voor Kimco zijn. Met de vrachtwagens langs achter naar de Lindestraat wegrijden is dan ook geen optie. Er kan geen verdere uitbreiding van het bedrijf zijn, noch om mobiliteitsredenen dan wel om afwikkeling van de bedrijfsvoering.” Het was wel opvallend, dat Ilse Uyttersprot (Groen) op geen enkel moment het woord nam in deze discussie. Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) argumenteerde naar Tas wel toe, dat “deze dan verkoos dat alle verkeer langs de Hofstraat moest blijven rijden”. Tas sloot de discussie af met de woorden ‘beter dat dan de open ruimte aan te snijden’.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *