De toekomst van het gemeenteonderwijs in Appels?
June 13th, 2019

Op dinsdag 11 juni organiseerde het Dendermondse Schepencollege een persconferentie, waarop de beslissing bekend gemaakt werd om de Freinetschool in Appels met ingang van het schooljaar 2020-2021 te sluiten. Het personeel en de ouders waren reeds iets vroeger geïnformeerd, maar de schoolraad en de gemeenteraad zullen later volgen. Of dit een correcte manier van overleg en inspraak is, laten we maar even in het midden.

In Appels kent men van oudsher een vrije school en een gemeenteschool. De vrije schoolkeuze is dan ook iets wat de inwoners van dit ‘dorp’ dierbaar is. In 1978 werd in de Heirstraat naast beide eerder genoemde netten ook een Rijkslagere School opgericht. Deze lagere school van het Rijksonderwijs of het huidige GO! was maar een kort leven beschoren. Reeds in 1984 sluit Daniël Coens deze instelling, wegens…een tekort aan leerlingen. In maart 1985 besloot het Dendermondse Stadsbestuur de gebouwen en de gronden aan de Heirstraat te kopen voor een bedrag van 5.250.000 Belgische franken of 130.145 euro. De Directie van deze Gemeentelijke Lagere School werd gedeeld met deze van Grembergen aan de Rootjensweg. Op dat moment telde de school welgeteld 58 leerlingen, verdeeld over drie graadsklassen. In 1992-1993 was dat aantal verder gedaald tot 50. Na invoering van het gemengd onderwijs steeg het aantal tot een 100-tal eind van de jaren negentig. Het jo-jo-effect van het leerlingenaantal bleef echter doorgaan tot er in 2008 amper nog 36 leerlingen over waren. Het Stadsbestuur speelde even met de gedachten om de schoolgebouwen over te laten aan de Vrije School, die slechts enkele honderden meters verder eveneens gemengd onderwijs aanbood.

De schoolraad werd op dat moment wel degelijk vooraf geraadpleegd en gaf aan dit punt een negatief advies. Pierre Caudron, toenmalig schepen van Onderwijs, maakte deze overlegvergadering mee. Een op dat moment ongenodigde gast, Marius Meremans (als schepen van Cultuur uit het CD&V/N-VA kartel), gaf toen reeds ongevraagd uitgebreid zijn mening: “Het is niet de basisopdracht van een stad om onderwijs te organiseren, het is geen kernopdracht van de stad, dat is veel te duur, uiteindelijk zijn  er genoeg andere spelers, die onderwijs aanbieden. Een stad moet zich op andere kernopdracht focussen.” Het advies werd niet gevolgd en de Gemeentelijke Lagere School werd gestopt. Uiteindelijk kwam daar heel wat rumoer op. De SP.a deelde uiteindelijk deze beslissing niet en na wat gehakketak en politiek armworstelen, werd er een Freinet school geopend. Op 1 september 2010 stapten de eerste leerlingen de Freinetschool binnen. Het leerlingenaantal schommelde wel eens met de jaren, maar het was duidelijk dat deze methodeschool beantwoordde aan een reële nood. Naast het ‘gewone’ onderwijs wilden heel wat ouders wat afstand afleggen om hun kind in het Freinetonderwijs te zien opgroeien. Nu het aantal weer gedaald is en de stabiliteitsproblemen van het hoofdgebouw te groot zijn, neemt het Stadsbestuur de gelegenheid te baat om de deuren te sluiten. Definitief deze keer? Of komt er toch nog een redelijk politiek akkoord uit de bus? Of is het voorakkoord tussen CD&V en N-VA te bindend om daarvan af te wijken en moet de Appelse school dicht? Terugdenkend aan de woorden van Marius Meremans uit 2008 is dat laatste minstens een mogelijkheid. In ieder geval heeft het Schepencollege een kans laten liggen om de schoolraad zijn participatierol volledig te laten spelen. Daarnaast zal het Schepencollege ook werk moeten maken om de andere gemeentescholen gerust te stellen, dat deze beslissing geen voorbode is van het verder afstoten van een (volgens Meremans) niet tot de kernopdrachten behorende zaak. Ook zal het duidelijk moeten worden wat nu de visie op onderwijs binnen de Ros Beiaard Stad is. We kijken nu al uit naar het meerjarenplan van deze nieuwe meerderheid. Of is het toch zo, wat Niels Tas zei, dat “deze meerderheid wel de postjes verdeeld heeft, maar geen bestuursakkoord heeft”. Aan de meerderheid om het tegendeel te bewijzen.


Dendermonde nu al klaar voor ‘Ons Peirt’
May 25th, 2019

Op vrijdagavond 24 mei zag de Dendermondse Grote Markt zwart van het volk. Nog 366 resten de Kopvleesfretters van de zoveelste Ros Beiaard Ommegang en dat werd gevierd met dansende reuzen, een spelende Ros Beiaard Harmonie, veel Vicaris bier, de aanwezige Pijnders en nu al wenende inwoners. Dendermonde is er absoluut klaar voor en kan nog moeilijk wachten om mee in de handen te klappen, te zingen, te springen en traantjes weg te pinken wanneer hun ‘Peirt’ zijn ronde doet en daarna weer voor 10 jaar in zijn stal verdwijnt.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) had de eer om de ‘afteltotem’ met een magische druk op de al even magische knop in gang te zetten. Het volksfeest dat er op volgde, belooft in ieder geval veel goeds voor 2020. “De bedoeling is om van dit moment nog een groter collectief gebeuren te maken, dan het al is”, vertelde Buyse op de persconferentie. “Bovendien wordt vandaag ook kennis gemaakt met de Ros Beiaardwandeling, samengesteld door de Werkgroep Cultureel Patrimonium. Daarnaast zijn er tig van nieuwe gadgets beschikbaar.” Het is maar de start van een jaar, dat volledig in het teken staat van de grote finale op 24 mei 2020, nl. het dansende Ros Beiaard op de Grote Markt.

Op 1 juni verbroederen de Pijnders of dragers van het Ros Beiaard samen met de Ros Beiaard Harmonie tijdens een rondgang door de stad. Amper een week later valt het eerste nummer van het nieuwe Ros Beiaard Magazine in de Dendermondse brievenbussen. Wie zich al op het Ros ziet zitten op die befaamde 24 mei, dient dat magazine echt goed in het oog te houden. Het bevat namelijk de officiële oproep voor al wie zich kandidaat wil stellen als Vier Heemskinderen. De beslissing errond zal tegen het einde van het jaar vallen.

Er wordt ook buiten de stadsgrenzen reclame gemaakt. Zo zullen de Gildereuzen en de Ros Beiaard Harmonie te bewonderen zijn in Brussel en dat op 21 juli. “Op onze nationale feestdag gaan we in op de vraag van Brussel om voor de viering van de nationale feestdag naar onze hoofdstad af te zakken”, gaat Buyse verder. “Onze reuzendragers vertellen nog steeds over het enthousiasme waarmee de mensen hen ontvangen hebben, toen ze voor enige jaren enkel met Indiaan daar waren.” Op een nieuwe terrasjesavond, nl. 15 augustus wordt de Grote Markt met een heus Ros Beiaardbloementapijt getooid. Een week later gaat op de Dendermondse avond een Wildemanloop door. “Getooid met pek en veren zullen de kandidaten weer door Dendermonde lopen”, kan Buyse zijn enthousiasme helemaal niet verbergen. “Ook dat evenement zal weer veel volk op de been brengen.” Ook Katuit zal natuurlijk reeds in het teken van de Ommegang staan. In ieder geval Dendermonde is er klaar voor en het aftellen is nu echt begonnen.


11 juli: Vlaams feest of gewone terraskesavond?
May 24th, 2019

Klaarblijkelijk is het voor de Dendermondse politiek niet makkelijk om nu nog echt te weten op welke wijze we in het verleden de Vlaamse feestdag van 11 juli al gevierd hebben. Vlaanderen feest, Dendermonde viert, Marktrock,…er wordt daar een potje van gemaakt. In 2019 valt 11 juli bovendien op een donderdag en kan er zodoende een mooie terraskesavond van gemaakt worden.

Barbara Pas (Vlaams Belang) vroeg aan het schepencollege naar een waardig alternatief voor ‘Dendermonde viert’. “In het verleden werd de Vlaamse Feestdag al te vaak ondergedompeld in een ‘festival’”, liet Pas weten. “Buiten de speech van de burgemeester was er niets dat naar de betekenis van 11 juli verwees. Het ging voornamelijk om optredens. Nu vernemen we dat ‘Dendermonde viert’ afgeschaft zou zijn en we vragen ons af of het schepencollege aan een waardig alternatief werkt en of ze daar tijdig zal mee starten?” Schepen Dieter Mannaert (CD&V) bevestigde inderdaad dat ‘Dendermonde viert’ stopt. “We deden onze eigen verenigingen concurrentie aan omdat we steeds in dezelfde vijver van artiesten aan het vissen waren”, klonk zijn betoog. “Het enige gevolg was dat we meer moesten betalen. Om een waardig alternatief uit te werken zijn we reeds sinds 21 januari bezig met een nieuw format. Bovendien is 11 juli dit jaar een donderdag en zullen we dus een terrasjesavond opzetten in het teken van de Vlaamse feestdag. Daarvoor hebben we een budget van 37 duizend euro uitgetrokken, daar waar een normale terrasjesavond over een budget van 5 à 7.000 euro beschikt. We zullen de Vlaamse feestdag met de nodige luister vieren met podiumoptredens van Johan Verminnen, Raf Van Brussel, Belle Perez, Wim Soutaer, en anderen.” Pas was niet onmiddellijk overtuigd en vond het een besparing. Daar sloot ook Gwen Brabants (sp.a) zich bij aan. “Er valt iets weg en dat wordt niet vervangen”, stelde ze en ze rekende dat ook voor. “Vroeger ging het om een vierdaags festival en nu wordt dat één avond”.

Na de gemeenteraad wisselden Burgemeester Buyse (CD&V) en Barbara Pas nog even van gedachten over het verleden. Zo werd ook verwezen naar de academische zitting met Piet Buyse als ‘gastspreker’, waar bij manier van spreken, geen kat op af kwam. Ook werd duidelijkheid geschept over de budgetten van de verschillende festiviteiten. Uiteindelijk bleek het voor Barbara Pas, begrijpelijk gezien haar partij, uiterst belangrijk, dat de mensen beseffen en weten dat het hier niet om een ‘terrasjesavond’ gaat, maar wel degelijk over een feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dat Dendermonde op  11 juli wel degelijk de Vlaamse feestdag viert. En wat het volgend jaar wordt, wanneer 11 juli niet op een donderdag valt, wel ‘dat zien we dan wel’.


Voetweg 82 te Oudegem – gaat Kimco voor uitbreiding?
May 16th, 2019

Een terugkerende discussie in de Dendermondse politiek betreft de “voetweg 82″ aan de Lindestraat in Appels. Naast het bedrijf KIMCO (wortelen en ajuin van De Kimpe-Cool) loopt er nog een kleine voetweg, die naar de Berkestraat leidt. Reeds in 2007 en 2008 kreeg KIMCO de toelating om de waterloop of beek te verleggen. Er was ook wat discussie over de juiste ligging van die voetweg 82. Tegen de huidige aanvraag werden er in het openbaar onderzoek 3 bezwaren ingediend. Het eerste was zeer eenvoudig, het ging om een bezwaar zonder argumenten. Het tweede bezwaar was wat omvangrijker: de Wijzerbeek werd verlegd zonder toelating, een perceel grond werd onrechtmatig toegevoegd aan de bedrijfsterreinen, het rooilijnplan bevatte onvolledige en misleidende gegevens, een groenbuffer moest aangelegd worden maar dat gebeurde niet, enz. Ook het derde bezwaar was zeer concreet met o.a. de aanvraag gebeurt door Kimco Invest wat geen para-agrarisch bedrijf is, er zijn 3 niet-vergunde overwelvingen, de breedte van het fietspad is amper 1 meter en niet de minimaal voorziene 1,75m., de overbruggingen zitten bijna vol met slijk,…

Niels Tas (sp.a) stelde, dat veel van de werken, die tot nu toe uitgevoerd werden, niet beantwoordden aan de in de vergunning gestelde eisen. “Er werden beperkingen opgelegd en die werden niet gerespecteerd”, verklaarde Tas. “De Stad moet absoluut grenzen stellen. De drie overwelvingen van de waterloop zijn 6 meter breed en dat is zeker niet om er alleen maar met de fiets over te rijden.” Schepen Len Dierick (CD&V) vond dat door Tas alles op een hoopje werd gegooid: “Dit dossier gaat enkel over de voetweg 82 en niet over de uitbreiding van het bedrijf. We zullen alles op het gepaste moment wel bekijken.” Deze sussende taal werd door de sp.a-fractie echter niet als voldoende beschouwd, noch aanvaard. Ze wilde absoluut een bijkomend artikel aan het advies toevoegen. Dat werd echter weggestemd. Niels Tas bleef echter herhalen, dat zij waakzaam zullen zijn en de verdere uitbreiding van het bedrijf naar de open ruimte achter het bedrijf op de Lindekouter absoluut willen vermijden. “Tot hier en niet verder moet een duidelijke boodschap voor Kimco zijn. Met de vrachtwagens langs achter naar de Lindestraat wegrijden is dan ook geen optie. Er kan geen verdere uitbreiding van het bedrijf zijn, noch om mobiliteitsredenen dan wel om afwikkeling van de bedrijfsvoering.” Het was wel opvallend, dat Ilse Uyttersprot (Groen) op geen enkel moment het woord nam in deze discussie. Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) argumenteerde naar Tas wel toe, dat “deze dan verkoos dat alle verkeer langs de Hofstraat moest blijven rijden”. Tas sloot de discussie af met de woorden ‘beter dat dan de open ruimte aan te snijden’.