Marius Meremans “komt nooit te laat op vergaderingen”

Vanaf 14 januari 2020 zal de Dendermondse gemeenteraad voortaan op een dinsdag vergaderen. Niet meer op woensdag zoals het al decennia lang is. N-VA staat voor veranderen, heet het. De hele poespas is te danken aan Schepen Marius Meremans, die als Vlaams Volksvertegenwoordiger ook de plenaire vergadering van dat Vlaams Parlement op woensdagnamiddag moet bijwonen. De kans bestaat, dat hij dan te laat in Brussel kan vertrekken en te laat verschijnt op de gemeenteraad. Niet dat iemand daar raar zou van opkijken, want te laat komen is hem niet vreemd. Hij zelf vindt van zichzelf, dat “hij nooit te laat komt”…misschien gaat dat dan ook over zijn halfbroer? In ieder geval was de harde discussie een weinig verheven moment van democratie en participatie. In de nieuwjaarsbrieven van de gemeenteraadsleden staan hopelijk heel goede voornemens om er ook op dat vlak een beter 2020 van te maken.

Overleg fractieleiders op 22 oktober

“Men heeft mij gevraagd om dit punt met de fractieleiders te bespreken. We hebben dat op 22 oktober gedaan, hen op de hoogte gebracht van de problematiek in aanwezigheid van de Algemeen Directeur. Daarna ging dat dossier terug naar het college en men heeft nu gevraagd om dat huishoudelijk reglement te wijzigen”, opende voorzitter Dirk Abbeloos (CD&V) de debatten rond de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. “Ik ga mezelf onthouden bij de stemming van dit punt. De reden daarvan is, dat ik voorzitter ben van ieder raadslid hier aanwezig en boven iedere discussie wil staan. Het gaat hier om een vormelijk en geen inhoudelijk debat.”

Niels Tas (SP.a) “de dedain van het schepencollege”

Niels Tas (SP.a) vond de hele handelswijze maar niks en verdacht de meerderheid ervan om enkel een zweem van participatie te willen geven. “We hebben inderdaad op 22 oktober samengezeten en van gedachten gewisseld, maar sindsdien hebben we niets meer gehoord. Het is collega Hofman, die nog meer uitleg heeft moeten vragen of we wisten helemaal van niets. Er is dan ook geen enkele weerlegging van argumenten of onderbouwing van beslissingen. De verschuiving van woensdag naar dinsdag is er enkel ‘omdat het nodig is’, klinkt het. Ik heb wel andere dingen te doen om mijn avond te vullen. U zult mij dan ook niet meer zien op dergelijke overlegmomenten. Onze fractie voelt dot als een opgestoken middelvinger naar de oppositie vanuit het college, vooral omdat er op geen manier enige feedback gegeven is. Vorige maand viel het zelfs op, dat dit ook niet binnen de meerderheid voldoende besproken is. Vorige week heeft het Schepencollege groots uitgepakt met “participatie is belangrijk”. We kunnen wel onze inbreng hebben over welk speeltuig in het zwembad Olympos. kan of over een tijdelijke invulling van de gedempte Dender, maar eens het serieus wordt, moet iedereen zwijgen. We zijn steeds flexibel geweest in functie van agenda en beschikbaarheid van mensen, maar dat is nu gedaan. Voor één schepen wordt de volledige agenda na 1 jaar legislatuur veranderd met negatief advies van de voltallige oppositie. Wat gaat er gebeuren als er een andere schepen een andere job heeft, gaat men dan ook alles weer veranderen? Als een gemeenteraadslid verandert van job, zal men er zeker geen rekening mee houden. Dat merken we nu ook. Als het argument is, dat de schepen in Brussel veel zal binnenhalen, dan zal dat met de afgeschafte cultuursubsidies al veel minder zijn. Tot slot, gemeenteraadslid zijn is een veredelde hobby en dat doen we allemaal naast onze gewone bezigheden. Voorbereiden van de punten gebeurt dan ook vaak in het wekend. Door te verschuiven heeft ook dit impact op onze werking. Deze beslissing getuigt van heel veel dedain naar deze gemeenteraad toe. We keuren het reglement dan ook niet goed.”

Laurens Hofman (Open VLD) “Speel uw rol als voorzitter”

“We appreciëren wel dat de vraag transparant gesteld is, nl. dat de gemeenteraad moest verplaatst worden, omdat schepen Meremans in Brussel moest aanwezig zijn”, opende Laurens Hofman zijn repliek. “Het is een vrije keuze om een schepenmandaat te combineren met dat van Vlaams Parlementslid of eender welk andere job, maar gaan we constant de planning aanpassen? Schepen Mannaert zei in november al, dat dit kan als er een meerderheid voor is. Ook in vorige legislatuur was schepen Meremans lid van het Vlaams Parlement en lid van de gemeenteraad, dus in feite is daar niks aan veranderd. Ik hoop dat het beleid van Schepen Meremans minder chaotisch is dan zijn agendabeheer. Tot slot wil ik mij ook richten tot de voorzitter. U heeft gezegd dat u zich boven de partijgrenzen wil stellen, wel ik hoop dat u dat in uw laatste jaar nog meer gaat doen. U heeft iets teveel van deze gemeenteraad een circus gemaakt met een quiz rond afvalinzameling, een vervoersmiddelentombola of een veredelde pensenkermis. Een gemeenteraadsvoorzitter zijn in naam van alle raadsleden, daar bent u– ondanks een dubbele zitpenning – vooralsnog niet in geslaagd. Het is misschien allemaal wel best leuk, maar het gaat vooral om de politieke werking van de gemeenteraad.”

Barbara Pas (Vlaams Belang) “Hooghartig, arrogant en pretentieus”

“Ik sluit mij aan bij de twee vorige sprekers”, stelde Barbara Pas meteen heel duidelijk. “Er is advies gevraagd aan alle fracties over het verschuiven van de dag van de gemeenteraad. Alle oppositiepartijen hebben een duidelijk en onderbouwd negatief advies gegeven. De meerderheidsfracties gaven positief advies, maar ik had vorige maand niet de indruk dat dit degelijk overlegd was met alle leden van de meerderheidsfracties. Er waren heel wat bezwaren geuit. Die wijziging betekent een verslechtering ten opzichte van vandaag. De extradagen van het weekend vallen weg om ons degelijk voor te bereiden. Ik tracht mij ook voor te stellen wat de reactie van de N-VA zou geweest zijn tijdens de vorige legislatuur toen ze in de oppositie zaten. Toen ze plots zouden geconfronteerd geweest zijn met een eenzijdig opgelegde wijziging. Ploegwerkers hebben reeds een jaar op voorhand met hun werkgever afspraken gemaakt om aanwezig te kunnen zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad op woensdag. Ook alle andere agenda’s van collega’s, familieleden, enz zijn daarop afgestemd. Het heeft ook impact op hobby’s van leden van de gemeenteraad en hun familieleden. Een regeling van woensdag is reeds decennia lang van toepassing in Dendermonde. Ik vind het niet normaal, dat iedereen zo maar zijn planning moet aanpassen aan één persoon. Ik vind het niet normaal, dat iedereen het slachtoffer wordt van het cumul van één persoon. De Raadscommissies zijn verdeeld in het begin van de legislatuur op basis van inhoud, maar ook op basis van beschikbaarheid van onze collega’s. Maar ja, in de politiek gaat het alleen maar om het vinden van een meerderheid voor jouw beslissingen, zei Schepen Mannaert nog recent. Zij trekken aan de touwtjes en de anderen dansen. Argumenten werden niet beluisterd. Constructieve, flexibele voorstellen werden niet in overweging genomen. De hooghartigheid, het misprijzen, pretentie, die kracht van verandering, storen mij nog het meest. Als adviezen toch alleen maar voor de schijn zijn, laat dat in de toekomst gewoon weten. Dan moeten we daar geen tijd en energie meer instoppen. Ik hoop dat deze arrogante manier geen voorbode is voor de werking van de meerderheid in de rest van de legislatuur. Mocht dit wel zo zijn, dan moet u geen constructieve oppositie verwachten.”

Ook Iris Uyttersprot (Groen) sloot zich bij de vorige sprekers aan. Zij citeerde nog Piet Buyse over de essentie van een gemeenteraad en gemeenteraadsleden. Ook zij had het over respectloze behandeling. “Voor mij komt het misschien wel beter uit op dinsdag, maar ook ik kan het niet goedkeuren. Het is veel te kort dag en de manier waarop het allemaal gebeurt is niet oké.”

Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) greep terug naar de geschiedenis van de Dendermondse gemeenteraad en van het Vlaams Parlement: “Norbert De Batselier was burgemeester en voorzitter van het Vlaams Parlement, geen backbencher. In de 12 jaar dat ik hem gekend heb, is het aantal keren dat hij te laat kwam of niet aanwezig kan zijn, te tellen op één hand. En nu gaan we voor iemand, die altijd te laat is, nooit op tijd is en een agenda heeft, die zo chaotisch is, dat er niemand iets van begrijpt, de dag van de gemeenteraad verplaatsen.”

Walter Deygers (N-VA) “Meerderheid kan agenda wel aanpassen”

Ook Walter Deygers, fractieleider N-VA, wou zijn steentje aan de discussie toevoegen, maar had er misschien beter aan gedaan om deze keer niet te spreken. Hij begon wel met begrip te tonen voor de reacties van de oppositie, ‘want in een vorig leven vanuit de oppositie had ik precies hetzelfde gedaan’. Na deze bekentenis werd zijn betoog echter zwakker. Eerst verwees hij naar zijn afwezigheid wegens ziekte, waardoor hij begrijpelijk niet veel kon zeggen over de manier waarop het gehele proces verlopen was. “Laat ons aub de anecdotes en de slogans verlaten en kijken naar wat er echt aan de hand is. Verzet van de oppositie tegen een plan van de meerderheid. Als ik al die argumenten aanhoor, waar ik kan inkomen, dan weiger ik te aanvaarden, dat die problemen enkel voor de leden van de oppositie opgaan. Meerdere collega’s hebben verwezen naar moeilijkheden binnen de meerderheid en inderdaad de problemen die oppositieraadsleden hebben om een en ander in hun agenda te herschikken die bestaan evenzeer bij collega’s van de meerderheid. Maar dat is de essentie van de zaak dat de collega’s van de meerderheid bereid zijn om een en ander te doen om oplossingen te zoeken. Oppositieleden zijn daar uiteraard niet toe bereid. De vraag of dit voor de oppositie een onoverkomelijk probleem is zal blijken, zullen we zien op 14 januari bij de volgende vergadering van de gemeenteraad.” De woede bij de oppositie omwille van deze tussenkomst werd alleen nog maar groter, toen Deygers ook de resultaten van zijn opzoekwerk bekend maakte, opzoekwerk naar wanneer de bijgevoegde punten door de oppositie ingediend werden. Hij besloot met: “Laat het duidelijk zijn, mijn fractie steunt de aanpassing van het huishoudelijk reglement.”

Oppositie flink in de wiek geschoten

Het niveau en sfeer van de discussie verbeterden niet na deze tussenkomst. “De manier waarop dit allemaal gebeurt, is degoutant”, repliceerde Tas. “De woorden van de fractieleider van de N-VA sluiten daar gewoon bij aan. Dit is helemaal geen verhaal van meerderheid tegen oppositie. We hebben net aangetoond, dat er een grote bereidheid was om daarover te spreken, om ons flexibel op te stellen. Mijnheer Deygers, u moet gewoon deze aanpassing goedkeuren. U hangt aan een touwtje. Uwe nek wordt omgedraaid als jullie niet goedkeuren. Op 14 januari zullen we allemaal aanwezig zijn. We zullen gaan spreken met werkgevers om onze democratische plicht te vervullen. Dit getuigt van een echte dedain van de meerderheid. Het geeft mij nog minder goesting om deel te nemen aan momenten van overleg zoals deze van 22 oktober.” Ook bij Barbara Pas had de tussenkomst van Deygers kwaad bloed gezet. “U gaat zeer snel voorbij aan de manier waarop alles verlopen is. Dit afdoen als een spelletje meerderheid-oppositie is wel heel laag, gelet op de constructieve houding van de oppositie. Het is logisch dat de meerderheid al sinds een maand zijn agenda heeft aangepast, omdat de leden begrijpen dat het moet, omdat ze weten dat ze aan een touwtje hangen. De leden van de meerderheid zijn niet consequent als ze nu het voorstel steunen, gelet op wat ze twee weken geleden in de coulissen gezegd hebben. We vergaderen in Dendermonde al decennialang op woensdag. Wie op een lijst voor de verkiezingen gaat staan, houdt daar rekening mee. Ik had gehoopt, zeker na de voorstelling van het meerjarenplan, dat de participatie ergens meent en dat men ergens respect toont voor de bezwaren die geuit waren.” Ook Laurens Hofman suggereerde aan Walter Deygers dat hij beter gezwegen had. “De planning van een volledige gemeenteraad wordt ‘en cours de route’ gewijzigd, maar ook deze van alle mensen die een gemeenteraad moeten voorbereiden en begeleiden”, ging hij verder. “Bovendien zijn wij hier reeds een halfuur bezig met over ons te praten. Ik denk niet dat de Dendermondenaren ons daarvoor gekozen hebben.” De laatste woorden waren voor Stefaan Van Gucht. “Ik stel voor in de  besluiten te zetten ‘overwegende dat het voor de Schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke ordening niet past om op woensdagavond te vergaderen wordt de agenda aangepast.”

Nadat alle tussenkomsten gedaan waren stemden alle meerderheidsleden braaf ‘ja’ en de oppositieleden ‘neen’. Woensdag 11 december is het dus -tijdelijk?- voor de laatste keer een vergadering van de Dendermondse gemeenteraad op een woensdag. Vanaf 14 januari -rekende Walter Deygers voor- is het dus op een dinsdag…tot een volgende verandering.

En Marius Meremans? Die had in een vorige tussenkomst al verwezen, dat de gemeenteraadsleden niet op hem gewacht hadden toen hij -weer- eens te laat kwam, dat ze hem dag en nacht kunnen bellen voor een probleem ‘waar ze ’s nachts niet kunnen van slapen’. Hij speelde zijn traditionele spel wanneer hij een kritische vraag krijgt. Hij schiet op de pianist. Meremans valt de boodschapper aan om niet op de boodschap te moeten reageren. Op die manier hoopt hij ook, dat de persoonlijk aangevallen boodschapper zich zal verdedigen en vergeet dat hij een vraag gesteld heeft. Deze techniek wordt aangetraind en wordt in heel wat debatten gebruikt. Of het al dan niet effectief en fair is, zijn dan weer andere vragen. In ieder geval besloot Marius Meremans de avond met een bekentenis van jewelste “Ik kom niet te laat op vergaderingen”. Misschien heeft hij gewoon een ander aanvangsuur in zijn agenda staan, verschillend van dat van de andere aanwezigen…die gewoon veel te vroeg komen vergaderen…

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *