Dendermonde nu al klaar voor ‘Ons Peirt’
May 25th, 2019

Op vrijdagavond 24 mei zag de Dendermondse Grote Markt zwart van het volk. Nog 366 resten de Kopvleesfretters van de zoveelste Ros Beiaard Ommegang en dat werd gevierd met dansende reuzen, een spelende Ros Beiaard Harmonie, veel Vicaris bier, de aanwezige Pijnders en nu al wenende inwoners. Dendermonde is er absoluut klaar voor en kan nog moeilijk wachten om mee in de handen te klappen, te zingen, te springen en traantjes weg te pinken wanneer hun ‘Peirt’ zijn ronde doet en daarna weer voor 10 jaar in zijn stal verdwijnt.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) had de eer om de ‘afteltotem’ met een magische druk op de al even magische knop in gang te zetten. Het volksfeest dat er op volgde, belooft in ieder geval veel goeds voor 2020. “De bedoeling is om van dit moment nog een groter collectief gebeuren te maken, dan het al is”, vertelde Buyse op de persconferentie. “Bovendien wordt vandaag ook kennis gemaakt met de Ros Beiaardwandeling, samengesteld door de Werkgroep Cultureel Patrimonium. Daarnaast zijn er tig van nieuwe gadgets beschikbaar.” Het is maar de start van een jaar, dat volledig in het teken staat van de grote finale op 24 mei 2020, nl. het dansende Ros Beiaard op de Grote Markt.

Op 1 juni verbroederen de Pijnders of dragers van het Ros Beiaard samen met de Ros Beiaard Harmonie tijdens een rondgang door de stad. Amper een week later valt het eerste nummer van het nieuwe Ros Beiaard Magazine in de Dendermondse brievenbussen. Wie zich al op het Ros ziet zitten op die befaamde 24 mei, dient dat magazine echt goed in het oog te houden. Het bevat namelijk de officiële oproep voor al wie zich kandidaat wil stellen als Vier Heemskinderen. De beslissing errond zal tegen het einde van het jaar vallen.

Er wordt ook buiten de stadsgrenzen reclame gemaakt. Zo zullen de Gildereuzen en de Ros Beiaard Harmonie te bewonderen zijn in Brussel en dat op 21 juli. “Op onze nationale feestdag gaan we in op de vraag van Brussel om voor de viering van de nationale feestdag naar onze hoofdstad af te zakken”, gaat Buyse verder. “Onze reuzendragers vertellen nog steeds over het enthousiasme waarmee de mensen hen ontvangen hebben, toen ze voor enige jaren enkel met Indiaan daar waren.” Op een nieuwe terrasjesavond, nl. 15 augustus wordt de Grote Markt met een heus Ros Beiaardbloementapijt getooid. Een week later gaat op de Dendermondse avond een Wildemanloop door. “Getooid met pek en veren zullen de kandidaten weer door Dendermonde lopen”, kan Buyse zijn enthousiasme helemaal niet verbergen. “Ook dat evenement zal weer veel volk op de been brengen.” Ook Katuit zal natuurlijk reeds in het teken van de Ommegang staan. In ieder geval Dendermonde is er klaar voor en het aftellen is nu echt begonnen.


11 juli: Vlaams feest of gewone terraskesavond?
May 24th, 2019

Klaarblijkelijk is het voor de Dendermondse politiek niet makkelijk om nu nog echt te weten op welke wijze we in het verleden de Vlaamse feestdag van 11 juli al gevierd hebben. Vlaanderen feest, Dendermonde viert, Marktrock,…er wordt daar een potje van gemaakt. In 2019 valt 11 juli bovendien op een donderdag en kan er zodoende een mooie terraskesavond van gemaakt worden.

Barbara Pas (Vlaams Belang) vroeg aan het schepencollege naar een waardig alternatief voor ‘Dendermonde viert’. “In het verleden werd de Vlaamse Feestdag al te vaak ondergedompeld in een ‘festival’”, liet Pas weten. “Buiten de speech van de burgemeester was er niets dat naar de betekenis van 11 juli verwees. Het ging voornamelijk om optredens. Nu vernemen we dat ‘Dendermonde viert’ afgeschaft zou zijn en we vragen ons af of het schepencollege aan een waardig alternatief werkt en of ze daar tijdig zal mee starten?” Schepen Dieter Mannaert (CD&V) bevestigde inderdaad dat ‘Dendermonde viert’ stopt. “We deden onze eigen verenigingen concurrentie aan omdat we steeds in dezelfde vijver van artiesten aan het vissen waren”, klonk zijn betoog. “Het enige gevolg was dat we meer moesten betalen. Om een waardig alternatief uit te werken zijn we reeds sinds 21 januari bezig met een nieuw format. Bovendien is 11 juli dit jaar een donderdag en zullen we dus een terrasjesavond opzetten in het teken van de Vlaamse feestdag. Daarvoor hebben we een budget van 37 duizend euro uitgetrokken, daar waar een normale terrasjesavond over een budget van 5 à 7.000 euro beschikt. We zullen de Vlaamse feestdag met de nodige luister vieren met podiumoptredens van Johan Verminnen, Raf Van Brussel, Belle Perez, Wim Soutaer, en anderen.” Pas was niet onmiddellijk overtuigd en vond het een besparing. Daar sloot ook Gwen Brabants (sp.a) zich bij aan. “Er valt iets weg en dat wordt niet vervangen”, stelde ze en ze rekende dat ook voor. “Vroeger ging het om een vierdaags festival en nu wordt dat één avond”.

Na de gemeenteraad wisselden Burgemeester Buyse (CD&V) en Barbara Pas nog even van gedachten over het verleden. Zo werd ook verwezen naar de academische zitting met Piet Buyse als ‘gastspreker’, waar bij manier van spreken, geen kat op af kwam. Ook werd duidelijkheid geschept over de budgetten van de verschillende festiviteiten. Uiteindelijk bleek het voor Barbara Pas, begrijpelijk gezien haar partij, uiterst belangrijk, dat de mensen beseffen en weten dat het hier niet om een ‘terrasjesavond’ gaat, maar wel degelijk over een feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dat Dendermonde op  11 juli wel degelijk de Vlaamse feestdag viert. En wat het volgend jaar wordt, wanneer 11 juli niet op een donderdag valt, wel ‘dat zien we dan wel’.


Voetweg 82 te Oudegem – gaat Kimco voor uitbreiding?
May 16th, 2019

Een terugkerende discussie in de Dendermondse politiek betreft de “voetweg 82″ aan de Lindestraat in Appels. Naast het bedrijf KIMCO (wortelen en ajuin van De Kimpe-Cool) loopt er nog een kleine voetweg, die naar de Berkestraat leidt. Reeds in 2007 en 2008 kreeg KIMCO de toelating om de waterloop of beek te verleggen. Er was ook wat discussie over de juiste ligging van die voetweg 82. Tegen de huidige aanvraag werden er in het openbaar onderzoek 3 bezwaren ingediend. Het eerste was zeer eenvoudig, het ging om een bezwaar zonder argumenten. Het tweede bezwaar was wat omvangrijker: de Wijzerbeek werd verlegd zonder toelating, een perceel grond werd onrechtmatig toegevoegd aan de bedrijfsterreinen, het rooilijnplan bevatte onvolledige en misleidende gegevens, een groenbuffer moest aangelegd worden maar dat gebeurde niet, enz. Ook het derde bezwaar was zeer concreet met o.a. de aanvraag gebeurt door Kimco Invest wat geen para-agrarisch bedrijf is, er zijn 3 niet-vergunde overwelvingen, de breedte van het fietspad is amper 1 meter en niet de minimaal voorziene 1,75m., de overbruggingen zitten bijna vol met slijk,…

Niels Tas (sp.a) stelde, dat veel van de werken, die tot nu toe uitgevoerd werden, niet beantwoordden aan de in de vergunning gestelde eisen. “Er werden beperkingen opgelegd en die werden niet gerespecteerd”, verklaarde Tas. “De Stad moet absoluut grenzen stellen. De drie overwelvingen van de waterloop zijn 6 meter breed en dat is zeker niet om er alleen maar met de fiets over te rijden.” Schepen Len Dierick (CD&V) vond dat door Tas alles op een hoopje werd gegooid: “Dit dossier gaat enkel over de voetweg 82 en niet over de uitbreiding van het bedrijf. We zullen alles op het gepaste moment wel bekijken.” Deze sussende taal werd door de sp.a-fractie echter niet als voldoende beschouwd, noch aanvaard. Ze wilde absoluut een bijkomend artikel aan het advies toevoegen. Dat werd echter weggestemd. Niels Tas bleef echter herhalen, dat zij waakzaam zullen zijn en de verdere uitbreiding van het bedrijf naar de open ruimte achter het bedrijf op de Lindekouter absoluut willen vermijden. “Tot hier en niet verder moet een duidelijke boodschap voor Kimco zijn. Met de vrachtwagens langs achter naar de Lindestraat wegrijden is dan ook geen optie. Er kan geen verdere uitbreiding van het bedrijf zijn, noch om mobiliteitsredenen dan wel om afwikkeling van de bedrijfsvoering.” Het was wel opvallend, dat Ilse Uyttersprot (Groen) op geen enkel moment het woord nam in deze discussie. Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) argumenteerde naar Tas wel toe, dat “deze dan verkoos dat alle verkeer langs de Hofstraat moest blijven rijden”. Tas sloot de discussie af met de woorden ‘beter dat dan de open ruimte aan te snijden’.


Nieuwe schoolstrijd in Dendermonde?
May 16th, 2019

Toen Tom Bogman (sp.a) op de Dendermondse gemeenteraad van 15 mei een vraag over de ‘boterhammentaks’ stelde, verwachtte niemand zich aan een meer dan vurig debat. Het leek er even op of er een nieuwe schoolstrijd in alle hevigheid losgebroken was. Walter Deygers (N-VA), jarenlang ‘directeur van een vrije school’, fulmineerde en sneerde naar Bogman dat hij ofwel zich moest bekwamen, of dat hij een ‘platte populist’ was. Een niveau van gemeenteraad uit de tijd van de ‘Paradijsvogels’.

De vraag begon nochtans in een rustige sfeer. De nieuwe gemeenteraad baadt nog steeds in een ‘ambiance’ van de wittebroodsweken. Vele nieuwelingen moeten nog het klappen van de zweep leren en ook in het schepencollege is er nog een inloopperiode voor de ‘nieuwkes’. Met discussies zoals deze rond de ‘boterhammentaks’ zal de ‘rodage’ echter snel voorbij zijn.

“Kan de stad een overzicht geven van de scholen in Dendermonde, die een vergoeding voor het middagtoezicht vragen?”, leidde Tom Bogman zijn vraag in. Ook al kende Bogman zelf wel het antwoord op die vraag, maar het bracht hem naar de essentie van zijn interpellatie: “Is de schepen van Onderwijs bereid om met de Dendermondse scholen te overleggen om de ‘boterhammentaks’ af te schaffen en welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om gezonde, lokaal geproduceerde maaltijden (al dan niet gratis) aan te bieden op onze scholen?” Aangezien de gemeenteraad enkel bevoegd is voor de Dendermondse gemeentescholen, was dat laatste ‘onze scholen’ een beetje misleidend, gewild of niet. “De boterhammentaks mag geen aanleiding zijn om de boterhammen buiten de schoolmuren en zonder toezicht te gaan opeten”, voegde Bogman er nog aan toe. Hij had het ook nog over ‘onvoldoende toelagen’ voor het onderwijs, waarbij fijntjes aan Hilde Crevits een zwarte piet toegeschoven werd. Het zijn tenslotte bijna nationale, regionale en Europese verkiezingen, waarbij ‘alle beetjes’ kunnen helpen. De voor stedelijk onderwijs bevoegde schepen, Martine Van Hauwermeiren, gaf een gedetailleerd overzicht van welke scholen wat aanrekenen en bevestigde dat zij deelnam aan het lokaal overleg, dat de gemeentescholen werken met een vaste traiteur (aangeduid na een procedure van aanbesteding voor overheidsopdrachten) en dat ze ook toeziet op het leren van jongeren over voedingsingrediënten. Dat antwoord leek Bogman te volstaan. Hij ging akkoord om dat punt weer te agenderen op het overleg en vroeg om vanuit een gelijke kansenbeleid de tarieven trachten te uniformiseren. Laurens Hofman (Open VLD) wou nog weten met welk kader Van Hauwermeiren naar het overleg zou stappen en Iris Uyttersprot (Groen) wou ook nog meer details rond voeding naar de traiteur duidelijk maken.

Iedereen wou weer in een staat van actieve of minder actieve observatie evolueren, tot de Walter Deygers’ storm losbarstte. Hij fulmineerde er op los en tackelde lustig met de voet vooruit. Deygers vond dat Bogman toch een “merkwaardige vraag” gesteld had. “Ofwel bent u niet op de hoogte van de subsidiëringsregels en dan is dat pijnlijk en moet u dringend wat bijstuderen, ofwel bent u wel op de hoogte ervan en is uw vraag perfide, getuigt ze van plat populisme”, viel Deygers onmiddellijk maar met de deur in huis en vuurde een eerste scud raket af naar Bogman. Deygers declameerde, zoals het een oud-schooldirecteur betaamt, de regels over subsidiëring voor de ineens wakkere vergadering en publiek. “Het gaat hier om het traditionele sp.a gratis verhaal en dat bestaat niet”, ging Deygers na een noodzakelijke slok water verder. “In het GO! (gemeenschapsonderwijs) is het de belastingbetaler, die de kosten voor het middagtoezicht betaalt, dus ook de mensen zonder kinderen, tout court, of zonder kinderen in het GO!. Die gratis verhalen hebben we nu gehad. Als de stad die kosten voor zich moet nemen, gaat het over vele tienduizenden euro’s.  Het is niet het verhaal van de echte wereld, wel van deze van de sp.a. Ik heb nog een suggestie voor de heer Bogman: ga u verder bekwamen!” De ezelsoren voor de slechte leerling bleven nog even in de boekentas van meester Deygers.

Fractieleider voor sp.a, Niels Tas, sprong Tom Bogman dan even bij, ook al voelde die laatste zich helemaal niet aangesproken door de persoonlijke aanval van Deygers. “GO! is mijn werkgever en ken ik dus zeer goed. Het middagtoezicht wordt er gedaan door leerkrachten vanuit hun persoonlijk engagement. Het gaat echter ook over meer fundamentele dingen: kosten mogen op zich geen factor zijn in de keuze van een school en er zijn nu al teveel lege boterhammendozen of gevuld met eten dat je daar niet in wilt zien. Het gaat hier niet om een ‘gratis verhaal’ maar wel om een ‘keuze verhaal’.

De voorzitter van de gemeenteraad, Dirk Abbeloos (CD&V), besloot de pittige discussie die hem leek terug te voeren naar de jaren ‘50 of ‘60 met de schoolstrijd en Collard. Hij vroeg ieder gemeenteraadslid om in het vervolg ook enkel te interpelleren over of te antwoorden met zaken, waar de gemeenteraad zeggenschap over heeft. Wijze woorden tot slot.