Wandelen in en rond Buggenhot Bos
November 23rd, 2009

De moderne mens wordt geteisterd door stress, lawaai en gejaagdheid. Een aantal vragen dringen zich dan ook op. Kan stilte enig nut hebben? Kan gewoon hier en nu ‘zijn’ enig nut hebben? Waar vinden we geluk? Rust? Vrede? Er is niets mis met ‘doen’. Behalve als het ons leven blijkt te overheersen en we geen rust meer vinden. Ook als we er even ‘uit’ trekken, nemen we dat hoofd met die blijkbaar niet te stuiten gedachten overal mee. En toch zouden we totaal doordraaien mochten er helemaal geen stiltes meer zijn in ons leven. Ook al zijn we er ons niet bewust van. Kunnen we leren kijken naar een bloem, een boom, een landschap zonder interpretaties in het hoofd. Een leerrijke maar ongewone oefening voor de westerse mens, die er van overtuigd is dat denken het hoogste goed is. Het is verwonderlijk hoe we de pracht, de diepte van alles maar echt zien als we leren kijken zonder interpretatie in het hoofd. Als we stilte totaal uit ons leven bannen, verliezen we onszelf in de wereld, verliezen we onszelf…. in denken, emoties, …. De oneindige rijkdom van stilte.

Wie het allemaal eens mee wil beleven wordt uitgenodigd op de stille avondwandeling op zaterdag 5 december op de Hoge Jan  in Buggenhout. Samenkomst om 16u op de hoek van Hoge Jan (t.h.v. huisnr 16) en de Bussenstraat. Ook is er een stille wandeling in of rond Buggenhoutbos. Hier is de afspraak dinsdag 8 december om 9.30u aan de boskapel. De wandelaars kunnen een vrije bijdrage ten voordele van vzw Eindelijk en vzw Klein Brabant geven. Wil je graag op de hoogte blijven van de maandelijkse wandelingen dan kan je je emailadres doorgeven aan moniekdeclercq@skynet.be of bellen 052/33.61.19.


Aalsterse Sarah Smeyers (N-VA) in Dendermondse gevangenis
November 22nd, 2009

Op het moment dat actie van het Dendermondse ACW in volle hevigheid aan de gang was, verliet parlementslid Sarah Smeyers (N-VA) de oude gevangenis. Kwam deze Aalsterse snode plannen smeden om de gevangenis alsnog naar Aalst te brengen? “Helemaal niet”, verduidelijkte ze haar bezoek. “Ik had hier een afspraak met de aalmoezenier, die mij gevraagd had om even langs te komen. Er is een wetswijziging in de maak over de rechten van de gevangenen. Naar aanleiding van de rellen en de gebeurtenissen in Vorst ging ik graag op zijn verzoek in. Het was dus ook zuiver toevallig, dat ik hier net op het moment van deze actie hier was. Bovendien ligt de inplanting van de nieuwe gevangenis in Aalst of in Dendermonde nogal gevoelig. Je mag namelijk niet vergeten, dat mijn partijgenoot Marius Meeremans hier in Dendermonde schepen is. Samen hebben we dan ook afgesproken om ons in dit dossier wat lower profile te houden. Het belangrijkste voor de tewerkstelling in de streek is wel, dat de gevangenis ofwel in Dendermonde, ofwel in Aalst komt en niet naar een andere streek verlegd wordt. Al te hevige uitspraken, die de naijver tussen onze steden nodeloos verhogen, moeten dan ook vermeden worden.” Wijze woorden van deze intelligente dame, die ook weet dan een derde hond wel eens met het been kan gaan lopen, waar twee andere om vechten, wat absoluut moet vermeden worden. (DED)


ACW-actie voor ‘nieuwe’ aan de ‘oude’ gevangenis
November 22nd, 2009

Afgelopen zaterdagmorgen organiseerden ACV Dendermonde, ACW Dendermonde en ACV Openbare Diensten een ‘persmoment’ om hun stem te laten horen in dit ‘hotter dan hot dossier’. Waarom deze activiteit niet veel eerder en met een breder front of forum op touw gezet werd, lieten de organisatoren vakkundig onbeantwoord.

“De christelijke arbeidersbeweging betreurt ten zeerste de beslissing van de Raad van State”, stellen de organisatoren. Nochtans kan men als middenveld in se niet tegen de beslsissing zijn, want daarmee worden alle rechtsprincipes in dit land bevestigd. Waar de arbeidersbeweging wel in de maag mag en moet mee zitten, zijn de mogelijke gevolgen voor de tewerkstellingskansen in de regio. De opsplitsing van de werking van het ACV en het ACW in regio’s zorgt er wel voor, dat hetzelfde ACV en hetzelfde ACW ongeveer tien kilometer verder eerst euforisch kon reageren op het feit dat het schepencollege van Aalst het licht op groen zette voor een gevangenis in Hofstade. Sinds vrijdag zit datzelfde ACW nu met de handen in het haar na de beslissing van de Vlaamse Regering om Dendermonde nog even respijt te geven om alle plannen in orde te krijgen.

Even terug naar de actie van afgelopen zaterdag. Een vijftigtal in het groen getooide ACW-leden steunden het stadsbestuur van Dendermonde en het Oost-Vlaamse provinciebestuur in hun proces om de nieuwe gevangenis aan het Oud Klooster te Dendermonde ta laten bouwen. Ook vragen ze aan de federale regering om resoluut te blijven kiezen om de nieuwe gevangenis op het grondgebied van Dendermonde op te richten. Tevens werd een oproep aan alle andere sociale partners gelanceerd om op elk niveau de inplanting van de nieuwe gevangenis te Dendermonde te ondersteunen.

De christelijke arbeidersbeweging beseft dat de tijd dringt en onderlijnt, dat de nieuwe gevangenis ofwel aan het Oud Klooster komt, ofwel dat de nieuwe penitentiaire instelling buiten Dendermonde zal komen te liggen. Dat laatste kan de christelijke arbeidersbeweging niet aanvaarden. Het ACW poneert, dat de locatie aan het Oud Klooster niet voorbestemd was om een ‘groene long’ te worden. Deze zone staat namelijk ingekleurd als woonuitbreidingsgebied met een grootte van zo’n 15 hectare. “De inplanting van een nieuwe gevangenis zorgt voor meer groen van zo’n 5 hectare, dan de bouw van een 800-tal nieuwe woningen”, stelde Erna Van Dijck. “De bewering, dat de nieuwe gevangenis voor meer overlast zou zorgen, durven we eveneens te betwijfelen”, ging Van Dijck verder. “Onze bevraging aan de bewoners van de St-Jacobstraat en omgeving leerde dat een gevangenis niet meer overlast veroorzaakt dan enig ander overheidsgebouw. Bovendien zal een nieuwe gevangenis duidelijk minder verkeer veroorzaken dan 800 nieuwe woningen.”

Nu maar afwachten welke andere acties er van andere groepen nog zullen volgen en of we eindelijk een verenigd front gaan krijgen voor de verdediging van de inplanting van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het wordt eveneens tijd om het standpunt van het Actiecomité nog eens aan het woord te horen…al probeert men vanuit het Stadsbestuur te laten geloven, dat dit comité op sterven na dood is en dat de aanhang afkalft, dat het geen woorden heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (DED)


Ongehoord en ongezien op Gemeenteraad
November 19th, 2009

We meenden ons ‘terug in de tijd’ op de gemeenteraad van woensdag 18 november 2009. Het zou een vergadering worden zonder geschiedenis en zonder animo, zoals er al te veel zijn in Dendermonde. Het zou er weer één worden, waar de oppositie de meerderheid amper het vuur aan de schenen weet te leggen. Dat was echter buiten de ‘nieuwe gevangenis’ gerekend. Toen Niels Tas namens de meerderheidsfracties voorstelde om een motie rond de nieuwe gevangenis in unanimiteit goed te keuren en te ondertekenen, brandde de hel los. Gelukkig waren er deze keer geen leerlingen aanwezig om het erbarmelijke schouwspel vanop de eerste rijen te beleven. Even de feiten schetsen.

“Op 18 maart 2009 werd door Hans Michiels namens de meerderheidsfracties, een tekst ter stemming voorgelegd over de stand van zaken rond de inplanting van de nieuwe gevangenis”, startte Niels Tas (SP.a) zijn tussenkomst. “Op onthouding van de fractie van Open VLD na, stemde de voltallige gemeenteraad in met deze nota. Vandaag, precies 8 maanden later willen we namens de meerderheid dit punt weer onder de aandacht brengen.” Hij vatte zijn tussenkomst, opgesteld in samenspraak en akkoord met Hans Michiels (CD&V) samen in drie vragen voor het schepencollege:
- zijn er concrete aanwijzingen, waaruit zou blijken dat de dossiers voor een nieuwe gevangenis buiten Dendermonde zich in een ver gevorderd stadium bevinden?
- wat is de timing en stand van zaken en de verdere procedure met betrekking tot het nieuwe PRUP?
- welke pistes blijven open om de gevangenis toch nog in Dendermonde te houden?

De fractie van de Open VLD voelde de bui toen al hangen en Marcel Borms vroeg het woord. Toen hij opperde, dat zijn partij niet tegen het principe van een nieuwe gevangenis in Dendermonde is, maar ‘wel misschien tegen de plaats’ en ‘zij nog steeds voorstander van de renovatie en uitbreiding van de huidige gevangenis zijn’, steeg de verontwaardiging op de meerderheidsbanken en zelfs op enkele oppositieplaatsen. Toen Borms voorstelde om de meerderheid zelfs te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe locatie, werkte dit als de befaamde rode lap op de al even befaamde stier. “Moordenaars, moordenaars, moordenaars, jullie zijn de moordenaars van Dendermonde”, brulde provinciaal député Jef Dauwe (CD&V) naar de Open VLD fractie. Op geen enkel moment riep voorzitter en Burgemeester Piet Buyse (CD&V) zijn partijgenoot ter orde, die dan ook lustig bleef doorgaan met zijn ongehoord en in se onaanvaardbaar taalgebruik. Hier ging het niet meer om de inhoud, maar wel om de vorm. Beleefdheid blijft ook in de politiek een ernstige kwaliteit.
De sfeer raakte nog meer verhit, toen ook Hilde Dierickx zich in het debat mengde. Zij voelde zich persoonlijk geviseerd door enkele insinuaties, dat zij een eerdere locatie voor de nieuwe gevangenis had helpen schrappen (omwille van ‘te dicht bij mijn tuin’ syndroom). Een potje wederzijdse verwijten vloog door de lucht de ene ‘moordenaar’ noemde de andere een ‘Pietje de leugenaar’…terwijl ze allen elkaar nodig hebben om de gevangenis in Dendermonde te houden. “Het probleem is echter, dat we net naar de mensen geluisterd hebben, dat we té democratisch geweest zijn”, vulde Ivan Verleyen (SP.a) aan. “Mochten we niet naar de mensen geluisterd hebben, dan hadden we het dossier ingediend met één ontsluitingsweg en was er voor de Raad van State geen sprake van ‘rechtsonzekerheid’ geweest. Dan was nu het dossier klaar om uitgevoerd te worden en zou de gevangenis er op het voorziene moment op de voorziene plaats gestaan hebben.”

“De tijd tikt alleen in het nadeel van Dendermonde”, stelde Piet Buyse. “Langer wachten en opnieuw beginnen heeft geen zin. Tegen het moemnt wij klaar zijn met alle nieuwe plannen, staat de gevangenis al lang in Aalst en riskeren we op termijn zelfs het verlies van het centrum van  gerechtelijke arrondissement.” Zowel Hans Michiels als Niels Tas hadden toen al lang uitgemaakt, dat ze wisten wat te doen (de motie ondertekenen zonder de Open VLD) en dat ze begrepen dat de Open VLD door hun houding de kans op succes kleiner was. Schepen van Mobiliteit Bart Van Malderen (SP.a) besloot wijselijk, dat het ‘window of opportunity’ maar gedurende 48u open bleef. “Nog twee dagen hebben we om de Vlaamse regering te overtuigen dat we het dossier best in Dendermonde houden. Lukken we daar niet in, dan is de deur definitief toe.” Wat voor de Dendermondse gevangenis een erg relatief begrip is, maar voor Dendermonde als stad en voor zijn inwoners een echte ramp zou zijn. De Dendermondse politiek in het algemeen en de Open VLD in het bijzonder beleefden gisteren alvast niet hun meest gelukkige en gelukte avond. Hopelijk ziet men tijdens de komende twee dagen alsnog het licht en vertrekt er een unaniem ondertekende motie naar Kris Peeters en zijn ministers. Gisteren in ieder geval is de tekst van de motie zelf nooit vernoemd. (DED)